Gegevensbeschermingsverklaring

 

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder vindt u informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website

http://www.qfood.eu.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die uitsluitend betrekking hebben op u, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke overeenk. art. 4, lid 7, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

QFOOD GmbH

Bedrijfsleiders: Pascal van Delst, Dr. Robert Seidel
Financieel adviseur: Eduardus van de Wijngaart

Zetel:
Lindenstr. 22
79194 Gundelfingen Duitsland

Kantoor:
Sasbacher Str. 5
79111 Freiburg Duitsland

Tel.: +49 761 88865852
Fax: +49 761 88868246

 

(3) Als u per e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband verkregen gegevens verwijderen wij nadat de opslag niet meer nodig is of wij beperken de verwerking ervan indien er een wettelijke bewaarplicht geldt.

(4) Indien wij voor bepaalde functies van ons aanbod op gemandateerde dienstverleners vertrouwen of uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, wordt u op de hieronder beschreven wijze over de desbetreffende processen geïnformeerd. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

Uw rechten

(1) U heeft het recht om:

 • overeenkomstig art. 15 AVG informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens te vragen. met name informatie te vragen over het verwerkingsdoel, de categorieën persoonsgegevens, de soorten ontvangers aan wie uw gegevens kunnen of zijn bekendgemaakt, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op correctie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van recht om een klacht in te dienen, herkomst van uw gegevens in zoverre deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventueel duidelijke informatie over de details hiervan;
 • overeenkomstig art. 16 AVG onmiddellijke correctie van onjuistheden of aanvulling van ontbrekende informatie inzake uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken;
 • overeenkomstig art. 17 AVG de wissing van bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen in zoverre de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van een recht op vrije meningsuiting en informatie, ter vervulling van een wettelijke verplichting, op grond van een publiek belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • overeenkomstig art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen in zoverre de juistheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, u wissing ervan niet wenst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze desondanks nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • overeenkomstig art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en door machines leesbaar formaat te ontvangen of de doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;
 • overeenkomstig art. 7, lid 3, AVG uw eenmalig afgegeven toestemming op enig moment tegenover ons in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming is gebaseerd, in de toekomst niet meer mogen uitvoeren; en
 • overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In principe kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats wenden.

(2) Recht op bezwaar

In zoverre uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, r. 1, let. f, AVG worden verwerkt, heeft u het recht om overeenkomstig art. 21 bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in zoverre hiervoor gronden aanwezig zijn die uit uw bijzondere situatie voortvloeien of het bezwaar betrekking heeft op directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op bezwaar dat zonder indicatie van een bijzondere situatie door ons wordt afgehandeld.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, is een e-mail gericht aan rs@qfood.eu voldoende.

Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Bij puur informatief gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (rechtsgrond is art. 6, lid 1, r. 1, let. f, AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van oproep
 • Tijdszoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de oproep (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Doorgegeven hoeveelheid gegevens
 • Website waarvandaan de oproep komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en interfaces ervan
 • Taal en versie van de browsersoftware

Bij gebruik van ons contactformulier

(1) Bij vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om met ons via een op de website staand formulier contact op te nemen. Daarbij moet u een geldig e-mailadres opgeven, zodat wij weten van wie de vraag komt en om deze te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. De gegevensverwerking om contact op te nemen met ons, vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, r. 1, let. a, AVG op grond van de door u vrijwillig gegeven toestemming.

(2) De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden na afhandeling van de door u gestelde vraag automatisch verwijderd.

Doorgifte van gegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hierna opgesomde doeleinden vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer:

 • U volgens art. 6, lid 1, r. 1, let. a, AVG uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven,
 • De doorgifte volgens art. 6, lid 1, r. 1, let. f, AVG voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarder wegend te beschermen belang heeft om uw gegevens niet door te geven,
 • Voor de doorgifte volgens art. 6, lid 1, r. 1, let. c, AVG een wettelijke verplichting bestaat en
 • Dit wettelijk toegestaan is en volgens art. 6, lid 1, r.1, let. b, AVG voor de afwikkeling van overeenkomsten met u noodzakelijk is.

Cookies

(1) Wij gebruiken op onze website cookies. Hierbij gaat het om kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

(2) In een cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in samenhang met het specifieke gebruikte eindapparaat wordt gegenereerd. Dit betekent echter niet dat wij daardoor direct uw identiteit kunnen vaststellen.

(3) Het gebruik van cookies dient aan de ene kant ertoe om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer vorm te geven. Zo zetten wij zogeheten sessiecookies in om te detecteren dat u individuele pagina’s van onze website al heeft bezocht. De hiervoor genoemde worden na het verlaten van onze website automatisch verwijderd.

(4) Daarnaast zetten wij ter optimalisatie van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies in die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch gedetecteerd dat u eerder bij ons bent geweest en welke informatie en instellingen u heeft opgegeven zodat u deze niet nogmaals hoeft op te geven.

(5) Wij gebruiken o.a. cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om voor de optimalisatie ons aanbod voor u analyseren. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om bij herhaald bezoek van onze website automatisch te detecteren dat u ons al eens heeft bezocht. Deze cookies worden na een vooraf bepaalde tijd automatisch gewist.

(6) De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor het genoemde doel ter bescherming van ons gerechtvaardigde belang alsmede die van derden volgens art. 6, lid 1, r. 1, let f, AVG.

(7) De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo configureren dat geen cookies op uw computer worden opgeslagen of steeds een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivatie van cookies kan echter ertoe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Gebruik van de blogfuncties

(1) Op onze blog, waarin wij verschillende bijdrages over thema’s rondom onze werkzaamheden publiceren, kunt u openbare reacties plaatsen. Uw reactie wordt met de door u opgegeven gebruikersnaam bij de bijdrage gepubliceerd. Wij raden u aan om een pseudoniem in plaats van uw eigen naam te gebruiken.

(2) U moet een gebruikersnaam en e-mailadres opgeven, maar alle verdere informatie is vrijwillig. Wanneer u een reactie schrijft, slaan wij verder uw IP-adres op dat wij na een week wissen. De opslag is voor ons noodzakelijk om in geval van publicatie van mogelijk wederrechtelijke inhoud tegen aansprakelijkheidsclaims te kunnen verdedigen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om contact met u op te nemen indien een derde uw reactie als wederrechtelijk aanmerkt. Rechtsgronden zijn art. 6, lid 1, r. 1, let. b en f, AVG.

(3) De reacties worden voor publicatie niet gecontroleerd. Wij behouden ons het recht voor om reacties te wissen als deze door derden als met de wet strijdig worden aangemerkt.

Analyse- en trackingtools

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmiddelen worden op grond van art. 6, lid 1, r. 1, let. f, AVG geïmplementeerd. Met de gebruikte trackingmiddelen willen wij een op de behoefte afgestemde vormgeving en de doorlopende optimalisatie van onze website verzekeren. Wij gebruiken o.a. trackingmiddelen in om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om ter optimalisatie ons aanbod voor u te analyseren. Deze belangen zijn gerechtvaardigd zoals eerder aangegeven.

De desbetreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn uit de bijbehorende trackingtools af te leiden.

Inzet van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Op grond van de activatie van de IP-anonimisering van deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren.

(2) De in kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

(3) U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen. Wij willen u echter erop wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. U kunt daarnaast de vastlegging van de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de via de volgende link beschikbare browserplug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browseradd-on, met name bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende knop te klikken.

Klicken Sie auf den unteren Button, um das Tracking von Google Analytics abzustellen.
Opt-out

Opt-out von Google Analytics erfolgreich.

Er wordt een opt-outcookie geplaatst die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij bezoek van deze website voorkomt. De opt-outcookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-outcookie opnieuw instellen.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de aanvulling „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen verkort verwerkt en kan herleidbaarheid tot op de persoon worden uitgesloten. In zoverre de over u verzamelde gegevens op de persoon zijn te herleiden, worden deze direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Door middel van de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. In uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, is Google onderworpen aan EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, r. 1, let. f, AVG.

(6) Informatie van externe aanbieders:

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, gegevensbeschermingsoverzicht: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Google Adwords conversietracking

(1) Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) op externe websites ons aantrekkelijke aanbod te adverteren. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagne bepalen hoe succesvol de individuele reclamemiddelen zijn. Het belang hierbij is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website voor u interessanter vorm te geven en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te realiseren.

(2) Deze reclame wordt door Google via een zogeheten „Ad Server” geleverd. Daarvoor gebruiken wij Ad Server-cookies waarmee bepaalde parameters om resultaten te meten, zoals aantal weergaven of klikken per gebruiker, kunnen worden gemeten. In zoverre u via een Google-advertentie op onze website terecht komt, wordt door Google Adwords een cookie op uw computer opgeslagen. Deze cookies verliezen in principe na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookies worden in principe als analysewaarden het unieke cookie-identificatienummer, aantal advertentieweergaves per plaatsing (frequentie), laatste weergave (relevant voor conversie na vertoning) alsmede opt-outinformatie (aantekening dat de gebruiker niet meer gecontacteerd wil worden) opgeslagen.

(3) Deze cookies stellen Google in staat om uw internetbrowser te herkennen. In zoverre een gebruiker bepaalde pagina’s van een website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de reclame heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Iedere Adwords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de website door Adwords-klanten worden gevolgd. Wijzelf verzamelen en verwerken binnen de genoemde reclamemiddelen geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google slechts statistische evaluaties. Aan hand van deze evaluaties kunnen wij herkennen welke van de ingezette reclamemiddelen bijzonder effectief zijn. Meer gegevens over het gebruik van reclame ontvangen wij niet. Wij kunnen dus de gebruiker niet aan hand van deze informatie identificeren.

(4) Op grond van de gebruikte marketingtools legt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en verder gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Google worden verzameld en wij informeren u daarom overeenkomstig wat wij weten: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u een pagina van ons heeft opgeroepen of een reclame van ons aangeklikt heeft. In zoverre u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd of ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres ontdekt en opslaat.

(5) U kunt de deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware, met name de onderdrukking van cookies van derden leidt ertoe dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door deactivatie van cookies voor conversietracking indien u uw browser zo instelt dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instellingen worden gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivatie van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbiede, onderdeel van de zelfreguleringscampagne „About Ads” is, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instellingen worden gewist wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivatie in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken.

(6) Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, r. 1, let. f, AVG.

Verdere informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Als alternatief kunt u de website van Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken. Google is onderworpen aan EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Inzet van socialemediaplug-ins

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende socialemediaplug-ins: Facebook, Google+ en Twitter.

(2) Wij gebruiken daarbij de zogeheten tweekliksoplossing. Dat wil zeggen wanneer u onze website bezoekt, in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieder van de plug-in worden doorgegeven. De aanbieder van de plug-in herkent u via de markering op het vakje: zijn beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, ontvangt de plug-inaanbieder de informatie dat u de bijbehorende website van ons online aanbod heeft opgeroepen. Daarnaast worden de onder „Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website” genoemde gegevens doorgegeven.

(3) In geval van Facebook en Xing wordt volgens informatie van de desbetreffende aanbieder in Duitsland het IP-adres direct na verzameling geanonimiseerd. Door de activatie van de plug-ins worden ook persoonsgegevens van u aan de desbetreffende plug-inaanbieder doorgegeven en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Aangezien de plug-inaanbieder de gegevensverzameling met name via cookies uitvoert, raden wij u aan om voor het klikken op het grijze vakje via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te verwijderen.

(4) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen en de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de opslagtermijnen zijn niet bij ons bekend. Ook over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-inaanbieder hebben wij geen informatie.

(5) De plug-inaanbieder slaat de via u verzamelde gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoefte gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name (ook voor niet ingelogde gebruikers) plaats voor de weergave van op interesse gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van dit gebruikersprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot de desbetreffende plug-inaanbieder moet wenden. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. Rechtsgronden voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, r. 1, let. f, AVG.

(6) De gegevensdoorgifte vindt plaats onafhankelijk van het feit of u een account heeft bij de plug-inaanbieder en daar ingelogd bent. Wanneer u bij de plug-inaanbieder bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan uw bij de plug-inaanbieder aanwezige account gekoppeld. Wanneer u de geactiveerde knop aanklikt en bijv. de pagina doorlinkt, slaat de plug-inaanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt dit publiekelijk met uw contacten. Wij raden u aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder voor de activatie van de knop, zodat u de koppeling aan uw profiel bij de plug-inaanbieder kunt voorkomen.

(7) Verdere informatie over het doel van de gegevensverzameling, de omvang en de verwerking ervan door de plug-inaanbieder vindt u in de volgende genoemde gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u meer informatie over uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

Adressen van de desbetreffende plug-inaanbieders en link naar hun gegevensbeschermingsverklaringen:

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook is onderworpen aan EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google is onderworpen aan EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter is onderworpen aan EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en maken het comfortabele gebruik van de kaartfunctie voor u mogelijk.

(2) Door bezoek aan de website ontvangt Google de informatie die u via de bijbehorende subpagina op onze website heeft opgeroepen. Daarnaast worden de onder „Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website” genoemde gegevens doorgegeven. Dit vindt plaats onafhankelijk van het feit of u bent ingelogd op een gebruikersaccount van Google of dat er geen gebruikersaccount aanwezig is. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Wanneer u de koppeling aan uw profiel bij Google niet wilt, moet u voor activatie van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoefte gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) plaats voor de weergave van op interesse gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van dit gebruikersprofiel, waarbij u voor de uitoefening van dit recht tot Google moet wenden.

(3) Verdere informatie over het doel van de gegevensverzameling, de omvang en de verwerking ervan door de plug-inaanbieder vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieder. Daar vindt u meer informatie over uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is onderworpen aan EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken bij het bezoeken van de website het wijdverspreide SSL-proces (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In principe gaat het daarbij om een 256-bit-versleuteling. Indien uw browser geen 256-bit-versleuteling ondersteunt, grijpen wij in plaats ervan op 128-bit-v3-technologie terug. Of een individuele pagina van onze online weergave versleuteld wordt overgedragen, herkent u aan de weergave van een gesloten sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk of adresbalk van uw browser.

Wij gebruiken voor de rest geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, verstoring of tegen ongeautoriseerde toegang van derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen doorlopend verbeterd.

Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en deze versie is van mei 2018.

Door de doorontwikkeling van onze website en aanbod of vanwege gewijzigde wettelijke of administratieve eisen kan het noodzakelijk zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen.

De dan actuele gegevensbeschermingsverklaring kan op elk moment op de website onder http://www.qfood.eu/impressum/ door u worden opgeroepen en afgedrukt.