QUANTOS in vergelijking met andere oplossingen

 

QUANTOS in directe vergelijking met HPLC (High Performance Liquid Chromatography):

Meetsnelheid, analysekosten, personeelskosten en -opleiding, robuustheid en onderhoud –

QUANTOS scoort beter op alle belangrijke aspecten.

Omvang en duur

Hoeveel bestanddelen kunnen met een enkel apparaat worden gemeten?

Q: Alle metingen kunnen met dezelfde QUANTOS worden uitgevoerd.

HPLC: Voor verschillende bestanddelen zijn verschillende HPLC-zuilen en in veel gevallen speciale detectoren nodig. Kostbare apparaten voor het genereren van meerdere meetwaarden zijn dus erg duur of leveren onnauwkeurige gegevens (diodearraydetectoren). Iedere methode moet apart worden gekalibreerd, afhankelijk van de combinatie van de bestanddelen worden verschillende methodes en werkstoffen gebruikt.

Hoeveel bestanddelen kunnen in een meting worden geanalyseerd?

Q: In een meting worden door middel van infraroodspectroscopie alle bestanddelen en parameters van een monster vastgelegd. Het is ook mogelijk om later bijzondere analysetoepassingen uit te voeren of individueel naar bijzondere signalen te zoeken.

HPLC: Een meting bevat vaak alleen bepaalde substantieklasses, aangezien losse HPLC-methodes meestal alleen voor een beperkt substantiespectrum geschikt zijn.

Hoe lang duurt het genereren van alle meetbare parameters van een monster?

Q: Alle meetbare parameters van een monster worden binnen enkele minuten in een meting vastgelegd. Alle moleculaire bestandsdelen worden hierbij vastgelegd en zijn permanent beschikbaar. Men heeft het daarom over digitalisering van het monster dat na de meting binnen enkele seconden wereldwijd even goed geanalyseerd kan worden als direct bij het analyseapparaat.

HPLC: Voor de verschillende stoffenklasses en parameters moeten verschillende analyses worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitrusting van het laboratorium en personeelsbezetting is de analysetijd van alle meetbare parameters minder dan een werkdag. Analyseprocessen bij een HPLC zijn vaak tijdrovend. Een individuele analyse kan 45 minuten of langer duren. Daarnaast komen nog reinigings-, equilibratie- en herkalibratiestappen om een langdurig goed functioneren en nauwkeurigheid van de HPLC-installatie te garanderen.

Hoe lastig is de apparaatvoorbereiding voor iedere meting?

Q: In kader van iedere meting wordt de cel automatisch gespoeld. De QUANTOS reinigt zich zelfstandig. Optimale meetvoorwaarden worden automatisch in QUANTOS ingevoerd.

HPLC: De meetcel moet grondig handmatig worden gereinigd. Naast een schone zuil en stabiele temperatuur zijn regelmatige kalibraties een vereiste voor betrouwbare meetresultaten. Nieuwe zuilen kunnen het resultaat wijzigen. De integratielimieten moeten zorgvuldig worden gekozen.

Kosten en lasten

Welke opleiding is nodig voor de bediening van het instrument en de preparatie van het monster?

Q: Basale omgang met een spuit en filter is het meest complexe aspect van de preparatie van het monster. Een korte kennismaking zonder kennis van laboratoriumanalyse volstaat voor de bediening van het instrument.

HPLC: De bediening en kalibratie moet door geschoolde vakmensen worden uitgevoerd. Voor de preparatie van het monster en het gebruik van hogedrukvloeistofchromatografiesystemen is een laboratoriumtechnische training zonder meer noodzakelijk.

Hoe hoog zijn de gebruikskosten en bijkomende kosten?

Q: De QUANTOS is robuust en heeft weinig onderhoudskosten. Een cel moet pas na ong. 10.000 metingen worden verwisseld. De monsters worden gefiltreerd en in de maatbbeker gespoten zonder extra monsterbekers. Een korte instructie is ook voor personeel zonder kennis van laboratoriumanalyses voldoende voor een probleemloze bediening van de QUANTOS Analyzer. De personeelskosten zijn daarom zeer beperkt. Kostbare stappen voor onderhoud en kalibratie zijn er niet, volautomatische procedures zijn voldoende.

HPLC: Lopende kosten voor onderhoud en verbruiksmaterialen zijn hoog: Chromatografiezuilen zijn gevoelig voor foutieve bediening en moeten regelmatig worden gereinigd of verwisseld. Goede vakkennis en ervaring zijn voor betrouwbare meetresultaten zonder meer noodzakelijk. Voor de voorbereiding van het monster zijn extra monsterbekers nodig. Daardoor ontstaan hogere personeels- en materiaalkosten.

Hoe complex is de analyse (kalibratie, bewaking, preparatie van het monster)?

Q: De QUANTOS kalibreert zichzelf overeenkomstig automatisch draaiende routines. IJkcurven worden telkens na verwisseling van hardware uitgevoerd en bevatten de nieuwe referentiewaarden. Zij zorgen voor gelijkblijvende en precieze metingen.

HPLC: Referentie- en kalibratiestandaarden moeten volgens specificaties worden opgesteld, regelmatig gemeten en opgeslagen. Watergehalte van de standaard, weeg- en vulprecisie zijn oorzaken van fouten. De kalibratie is in zijn geheel tijdrovend en kostbaar en moet door vakmensen, idealiter dezelfde personen, worden uitgevoerd.

Welke opleidings- en trainingsniveau is nodig voor het uitvoeren van de analyse en evaluatie van de resultaten?

Q: Iedere medewerker kan na een korte introductie de QFOOD Analyzer gebruiken. De resultaten van de QFOOD Analyzer zijn voor iedere leek na een korte inwerkperiode duidelijk te interpreteren. Inconsistenties in het resultaat worden eveneens makkelijk begrijpelijk in duidelijke tekst weergegeven.

HPLC: De bediening van gangbare HPLC-systemen is alleen door geschoolde professionele analisten mogelijk. Zuilen moeten zorgvuldig „geprimed” worden, aangezien deze anders eenvoudig verstoord worden of slechts gedeeltelijk presteren. De verwachte resultaten zijn eenvoudig te interpreteren. Wanneer echter bijv. in de methode onvoorziene bestanddelen opduiken, kunnen alleen vakmensen bij preciezere controle de fout opmerken.

Robuustheid en kwaliteit van de resultaten

Hoe gevoelig is het meetresultaat voor gebruikersfouten?

Q: Meestal wordt het monster simpelweg gefiltreerd en in een maatbeker gevuld. Interne standaarden of wijzigingen van de samenstelling van het monster zijn niet nodig en de invloed van de gebruiker en de daarmee in verband houdende gevoeligheid voor fouten worden daardoor door het apparaat voorkomen.

HPLC: Voor de meting zijn vaak verschillende stappen voor de preparatie van het monster nodig (bijv. verandering van de concentratie, scheiden van vaste of opgeloste verstorende substanties, chemische modificatie van de te analyseren substanties, enz.) die allemaal kunnen leiden tot onnauwkeurigheden en onjuiste resultaten. Daarnaast moeten interne of externe kalibraties worden uitgevoerd. Deze zijn vaak tijdrovend en arbeidsintensief en vormen een extra oorzaak van fouten.

Hoe betrouwbaar zijn de meetresultaten bij storingen bijv. door procesfouten of systeemfouten?

Q: Fouten uiten zich meestal als een afwijking van de gewenste waarde en zijn over het gehele spectrum zeer makkelijk de identificeren. Procesfouten laten zich over het algemeen makkelijk opsporen via de vele bestanddelen en zelfs bacteriële vervuiling is overeenkomstig de toestand te zien.

HPLC: Proces- of systeemfouten uiten zich vaak op onvoorspelbare manieren, zodat de fouten zich zelden laten afleiden uit de meetresultaten. Dat is een nadeel van de beperkte focus op individuele parameters.

Levensmiddelmonsters zijn complex met vele parameters en kwalitatieve informatie over bijv. versheid en besmettingen. Wordt alle informatie uit het monster geanalyseerd?

Q: Aangezien de meeste monsters ongewijzigd in de QUANTOS worden gespoten, wordt bij iedere meting een totaalbeeld van het monster zonder vertekeningen gegenereerd met alle meetbare bestanddelen incl. parameters zoals pH-waarde. De analyse van de gehele monstermatrix laat ook vele kwalitatieve conclusies toe, zoals over versheid, bacteriebesmettingen, biokwaliteit van het monster. De meting is zogezegd een digitalisering van het monster en bevat informatie van alle moleculaire bestanddelen en secondaire informatie hierover. Alleen bestanddelen die bij het filtreren worden tegengehouden, kunnen niet worden vastgelegd. Onverwachte stoffen worden altijd ook vastgelegd en kunnen worden geanalyseerd. Ook achteraf kunnen op enig gewenst moment analyses op nieuwe stoffen met het aanwezige spectrum worden uitgevoerd.

HPLC: Individuele bestanddeelklassen in een monster moeten gescheiden van elkaar worden gemeten. Kwalitatieve conclusies berusten vaak op interacties tussen bestanddelen. Als deze alleen gescheiden van elkaar worden gemeten, kan men nauwelijks zinnige kwalitatieve conclusies trekken. Parameters, zoals viscositeit enzovoort, moeten in aanvulling op andere methodes worden vastgelegd. In de routineanalyse zijn onbekende stoffen problematisch, aangezien deze in het beste geval als storing worden opgemerkt. Normaliter worden zij niet geïdentificeerd, maar kunnen de relevante peaks negatief beïnvloeden of het zuilenmateriaal beïnvloeden of zodanig verstoren en voor volgende metingen onbruikbaar maken zonder dat dit wordt opgemerkt.

Wat gebeurt er wanneer onverwachte of onbekende stoffen in het levensmiddelmonster zitten?

Q: De meetresultaten worden hierdoor niet beïnvloed zolang de moleculen niet direct met elkaar reageren. Indien onbekende peaks in het resultaatspectrum komen, wordt de analyse zelf niet verstoord. De nieuwe bestanddelen kunnen eventueel niet worden herkend of gekwantificeerd en resulteren vervolgens in een waarschuwing. Zo kunnen, indien nodig, verdere analysestappen worden ondernomen.

HPLC: Uit onbekende substanties resulterende peaks kunnen overlappen met normale peaks en tot fundamenteel onjuiste resultaten leiden. De zuil kan vervuild raken en onjuiste meetresultaten geven. Onjuiste meetresultaten kunnen alleen door zeer dure apparaten worden herkend en op een later moment worden gevalideerd.

(Onbekende of onverwachte bestanddelen mogen meetwaarden niet onbruikbaar maken. Een voorbeeld hiervoor is de ramp met melamine in melk. Een goed test had direct moeten laten zien dat geen proteïne, maar een giftige kunstmatige stof was toegevoegd.)

Kunnen onbekende bestanddelen tot onjuiste of onnauwkeurige resultaten leiden?

Q: Alle IR-actieve bestanddelen binnen de meettolerantie worden vastgelegd. Iedere substantie laat een eigen uitslag binnen het golfspectrum zien. De QUANTOS werkt zeer betrouwbaar en geeft volledige reproduceerbare resultaten op wetenschappelijk niveau. Onverwachte stoffen worden altijd ook vastgelegd en kunnen worden geanalyseerd. Ook achteraf kunnen op enig gewenst moment analyses op nieuwe stoffen met het aanwezige spectrum worden uitgevoerd.

HPLC: In de HPLC-routineanalyse worden in principe alleen substanties gevonden waarnaar ook wordt gezocht. Onbekende verbindingen worden in het beste geval als losse pieken gedetecteerd en in het slechtste geval „verbergen” zij zich in de peaks van de gezochte bestanddelen en blijven daardoor onopgemerkt. Verder bestaat de mogelijkheid dat de aangesloten detectiemethode niet in staat is om de onbekende substanties op te sporen. Daardoor kunnen meetresultaten zeer gaan afwijken of deze onontdekte bestanddelen leiden tot verstopping of verstoring van de HPLC-zuilen.

Is het levensmiddelmonster na preparatie nog vergelijkbaar met het origineel en zijn de conclusies daardoor representatief voor het product?

Q: De bestanddelen worden onbehandeld (d.w.z. in een waterige vloeistof) gemeten en worden door de meting niet gewijzigd. Daardoor wordt absoluut ongemanipuleerde informatie verkregen. Alle parameters worden zowel kwantitatief alsmede kwalitatief vastgelegd.

HPLC: Voor de meting worden de moleculen fysisch of chemisch volgens slechts één criterium (bijv. moleculair gewicht of polariteit) gescheiden. De verschillende fracties worden vervolgens door verschillende looptijden in de zuil van de rij nagemeten. Andere soortgelijke moleculen kunnen daarbij bijv. niet voldoende van elkaar worden onderscheiden. Voor bepaalde scheidings- en detectiemethodes is een aanpassing van de moleculen vooraf noodzakelijk. Daarom kunnen veel substanties na de chromatografische scheiding een andere structuur vertonen dan eerst in het product.